نظرسنجی

آمار نظرسنجی
آیا از روش شستشوی ما راضی هستید؟
آیا از روش شستشوی ما راضی هستید؟
آیا از روش شستشوی ما راضی هستید؟
آیا از سرویس تحویل درب منزل راضی هستید؟
آیا از سرویس تحویل درب منزل راضی هستید؟
آیا از سرویس تحویل درب منزل راضی هستید؟
آیا از قیمت های ما راضی هستید؟
آیا از قیمت های ما راضی هستید؟
آیا از قیمت های ما راضی هستید؟